REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Internet Marketing Network z siedzibą w Dąbrowa Górnicza przy ul. Kościuszki 9a/65 zwana dalej Usługodawcą, świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Usługobiorcą, w zamian za wnoszone przez niego opłaty.
2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia lub umowy, określa w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług przez Usługodawcę, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.
3. Usługobiorcą może zostać każda osoba fizyczna lub prawna po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu
4. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie usługi serwera wirtualnego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Internetowych Usługodawcy, bądź za pośrednictwem przedstawiciela handlowego na firmowym blankiecie zamówień lub osobiście na podstawie indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą.
5. Usługa serwera wirtualnego to usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego specyfikacją.
6. Usługą dodatkową jest rozszerzenie pojemności serwera wirtualnego, przyznanie indywidualnego adresu IP.
7. Zasoby serwera to obciążenia procesora, dysków, łącza.
8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie usługi serwera wirtualnego
9. Moment zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą stanowi wniesienie opłaty abonamentowej za zamówioną usługę i jest liczony od daty zaksięgowania tej opłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
10. Umowa zawierana jest na czas opłaconej usługi serwera wirtualnego.
11. Zamawiając usługę Usługobiorcą oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
12. Akceptując Regulamin Usługobiorcą wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Usługodawcy.


§2
ZAMÓWIENIE I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca przystępuje do świadczenia usług na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza - zamówienia udostępnionego pod adresem http://imn.pl/zamowienie.php, dostarczonego drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wysłania przez Usługobiorcę niniejszego zamówienia. W przypadku zamówienia usługi przez przedstawiciela handlowego bądź kontakt z infolinii usługa udostępniana jest w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Usługę można zamówić poprzez Internet, poprzez przedstawiciela handlowego lub drogą faxową wysyłając zamówienie na numer faxu (032) 262-24-64.
2. Usługa serwera wirtualnego aktywowana jest na 7-dniowy okres próbny liczony od daty zestawienia usługi.
3. Jeżeli w czasie 7-dniowego okresu próbnego Usługodawca uzyska wpłatę tytułem utrzymania usługi serwera wirtualnego, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony o okres abonamentowy wskazany we wniosku zamówienia, liczony od daty zaksięgowania wpłaty na koncie usługodawcy.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
5. Brak wpłaty w ciągu 7 dni na koncie Usługodawcy tytułem utrzymania usługi serwera wirtualnego, w ciągu 7 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi na kolejnych 4 dni. Jeżeli w tym czasie Usługodawca odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi serwera wirtualnego, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony o okres abonamentowy wskazany we wniosku zamówienia, liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za usługę na koncie Usługodawcy.
6. Usługa serwera wirtualnego nieopłacona w ciągu 11 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi serwera wirtualnego oraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Usługodawca poinformuje usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. Złożenie formularza zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawiania faktur Vat bez podpisu Usługobiorcy. Fakt ten jest potwierdzony w zamówieniu Usługobiorcy. (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r, poz. 1245 Dz. U. Nr 109/99).
8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w zamówieniu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji i świadczenia usługi serwera wirtualnego bez podania przyczyny.


§3
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie określonym w zamówieniu i przy spełnieniu warunków możliwości jego realizacji. We własnym zakresie i na własny koszt zapewnia warunki umożliwiające korzystanie z usług Usługobiorcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej.
4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędny lub nieaktualny adres e-mail Usługobiorcy, podany przez niego samego w panelu zarządzania serwerem wirtualnym oraz wszelkie tego następstwa i skutki.
5. Usługodawca świadczy usługę serwera wirtualnego nieprzerwanie w sposób ciągły, zastrzegając jednocześnie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.
6. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi serwera wirtualnego trwającej co najmniej 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 48 godzin za każde 24 godziny niedostepności usługi.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów i osób trzecich,
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych usługobiorcy informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie,
- naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę,
- utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Usługobiorcy.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do:
- podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
- terminowego regulowania płatności.
- informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
- podania i aktualizacji podczas trwania umowy poprawnego i aktywnego adresu e-mail w panelu zarządzania serwerem wirtualnym. Podany adres e-mail jest dla Usługodawcy adresem do korespondencji z Usługobiorcą, w tym do realizacji umowy świadczenia usługi serwera wirtualnego, a także jej przedłużania.
- zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła pocztowe i dostępowe.
- korzystania z usługi w sposób nie naruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym udostępnia usługę.
- nie umieszczania na serwerze usługodawcy treści warezowych,
- niestosowania elementów mogących posłużyć się do łamania prawa oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
- nie umieszczania na powierzchni dyskowej Usługodawcy treści erotycznych nie zgodnych z polskim prawem.
- niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
- niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom,
- niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień,
- przestrzegania zasad korzystania z usług, wynikających z obowiązującego Regulaminu bądź innych dokumentów ogłaszanych przez Usługodawcę.
12. Usługobiorca ma prawo do swobodnego dysponowania zawartością strony witryn internetowych z zastrzeżeniem pkt.13.
13. Usługobiorca nie może wykorzystywać usług świadczonych przez Usługodawcę do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.
14. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Usługodawcę usługi serwera wirtualnego oraz udostępnionego oprogramowania, gdzie istnieje możliwość ingerencji w zakres świadczonej usługi jak i skutki z tego wynikłe nie będące winą Usługodawcy w ramach tej usługi.
15. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
16. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę lub ją zawiesić, łącznie z wykasowaniem zawartości konta.
17. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Usługobiorca udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
18. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług usługobiorcy, czasowo lub trwale bądź zawiesić świadczenie usług bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
- usługobiorca złamie postanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami w formie pisemnej lub ustnej,
- złamie postanowienia Regulaminu,
- będzie korzystał z usługi serwera wirtualnego niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
- będzie działał na szkodę Usługodawcy,
- będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
- będzie wysyłał informacje niechciane (SPAM),
- stwierdzone zostaną próby nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych innych użytkowników Usługodawcy oraz w przypadkach uzasadnionego podejrzenia działalności zagrażającej bezpieczeństwu systemu i innych usług Usługodawcy.
19. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę iż Usługobiorca swoim działaniem obciąża zasoby serwera (pamięć ram, dyski twarde, procesor) w sposób ponadprzeciętny. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy Usługobiorcy. Przedtem jednak Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy indywidualne warunki finansowe uwzględniające pod przeciętne obciążenie serwera, po akceptacji których usługa hostingu na serwerach IMN.PL może być kontynuowana.
20. Usługodawca powiadomi o fakcie wypowiedzenia umowy Usługobiorcę droga elektroniczną na podany podczas rejestracji adres konta e-mail. Usługobiorca w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Usługodawcę zaproponowanych indywidualnych musi zwrotnie potwierdzić fakt ich przyjęcia. W przeciwnym przypadku Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usługi 15-stego dnia od daty wysłania indywidualnych warunków do Usługobiorcy.
21. W przypadku wypowiedzenia umowy Usługobiorcy przez Usługodawcę z przyczyn związanych z ponad przeciętnym obciążeniem serwera. Usługobiorca ma prawo do zwrotu części kwoty należnej z tytułu opłaconego konta w sposób wyliczony według wzoru. Wartość netto wykupionego konta dzielone przez 12 miesięcy. Razy ilość miesięcy, jaka pozostała do końca umowy. (zaokrąglając okresy do pełnych miesięcy)
22. Zwrot należnej kwoty zostanie dokonany przez Usługodawcę tylko w przypadku dostarczenia pisemnej prośby drogą pocztowa na adres siedziby Usługodawcy z podaniem loginu: konta oraz numeru konta bankowego Usługobiorcy. Prośby o zwrot kwoty należy dostarczyć Usługodawcy w ciągu 30 dni od daty zaprzestania świadczenia usługi przez Usługodawcę. Po okresie 30 dni prośby o zwrot nie będą rozpatrywane.
23. Usługubiorca który narzusza postanowienia zawarte w §3 regulaminu nie może rządać od usługodawcy zwrotu kwoty za niewykorzystany okres usług hostingowych świadczonych przez Internet Marketing Network w ramach oferty hostingowej przezentowanej pod adresem www.imn.pl.


§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie listu elektronicznego e-mail biuro@imn.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy i określać:
- dane usługobiorcy umożliwiające kontakt oraz identyfikację (login) usługobiorcy,
- rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, identyfikator usługi,
- zarzuty reklamacyjne,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. Usługodawca obowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania zachowując taką samą formie w jakiej reklamacja została dostarczona.


§5
UREGULOWANIA FINANSOWE

1.Opłaty za usługi serwera wirtualnego ustalane są według cennika znajdującego się na stronach serwisu internetowego Usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi.
2. Nieuregulowanie należności za uruchomione usługi w terminie 11 dni od terminu uruchomienia usług upoważnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
3. Roczne lub półroczne abonamenty za usługi płatne są z góry przelewem na konto Usługodawcy.
4. Opłata abonamentowa jest niepodzielna i niezwrotna w całości ani w części.
5. W trakcie zawieszenia wykonywania usług należność za nie są w dalszym ciągu naliczane.
6. Uruchomienie konta i dalsze świadczenie usług możliwe jest po uregulowaniu wszystkich zaległości na rzecz Usługodawcy.
7. Płatność za usługę serwera wirtualnego rozliczana jest w okresach abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą Usługodawcy.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach Internetowych Usługodawcy mieszczących się pod adresem imn.pl .
9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu o świadczeniu usług przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.
10. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu.


§6
PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

1. Usługodawca każdorazowo 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego przypomni Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny
o terminie wygaśnięcia abonamentu, oraz przekaże informację o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres.
2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na konto Usługodawcy tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego abonamentu wybranej usługi.
4. Jeżeli do wniesienia opłaty abonamentowej niezbędna jest faktura pro forma, Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
6. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy tytułem utrzymania usługi serwera wirtualnego na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi serwera wirtualnego począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego.
7. Jeżeli usługobiorca w okresie 14 dni od daty zablokowania dostępu do usługi nie dokona wpłaty na konto usługodawcy wówczas zawartość konta usługobiorcy zostaje wykasowana a umowa pomiędzy stronami zostaje rozwiązana. Jeżeli jednak Usługodawca odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
8. Usługobiorca dokonujący przedłużenia abonamentu za każdym razem oświadcza iż zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego regulaminu ,cennika oraz specyfikacji usług dostępnych na stronach internetowych usługodawcy.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia świadczenia usługi serwera wirtualnego bez podania przyczyny.
10. Rezygnacja z usług nie powoduje żadnych skutków finansowych.
11. Za rezygnację z usług uznaje się również brak potwierdzenia przedłużenia abonamentu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy przez Usługodawcę o mijającym terminie abonamentu.
12. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy następuje usunięcie danych Usługobiorcy z bazy klientów Usługodawcy oraz zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.


§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Usługodawcy określonej w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy Usługobiorcy w zestawieniach Klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW Usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony Usługobiorcy, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę odrębnym pismem w postaci listu elektronicznego na adres e-mail biuro@imn.pl.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy lub Regulaminu.
4. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Stronach internetowych Usługodawcy w domenie imn.pl.

 

O NAS         HOSTING        DOMENY          NEWSY          POMOC         KONTAKT